novinky   prodej   podpora   ke stažení  
home
software
projekty ist
bezpečnost
rozpis


úvod
ukázky
podmínky
žádost o zkušební rozpis


Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby eRozpis
společnosti CTlabs spol. s r.o.


Článek 1. Základní pojmy

 1. Poskytovatelem je společnost CTlabs spol. s r.o. se sídlem Pernštejnské Janovice 28, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČO: 25583166, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 35547.
 2. Uživatelem je jakákoliv právnická osoba, nebo jakákoliv fyzická osoba, která má zájem o využívání služby eRozpis při respektování těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 3. Službou eRozpis se rozumí úplatné generování rozpisů směn pomocí technických prostředků poskytovatele. Výstupem služby eRozpis se pak rozumí elektronické dokumenty obsahující textové a grafické vyjádření rozpisů směn a souvisejících sestav.

Článek 2. Provozní podmínky, práva a povinnosti poskytovatele, práva a povinnosti uživatele

 1. Poskytovatel zajistí pro uživatele na základě předplacení služby:
  1. Generování výstupu služby eRozpis podle parametrů technické specifikace a podle aktuálních požadavků uživatele.
  2. Odeslání výstupu služby eRozpis do e-mailové schránky uživatele.
 2. Služba eRozpis je provozována výhradně přes Internet. K jejímu využívání potřebuje uživatel funkční e-mailovou schránku.
 3. Nastavení služby eRozpis
  1. Poskytovatel je povinen uživateli nastavit službu eRozpis a předvést její výstup ještě dříve, než si tento službu předplatí.
  2. Uživatel se zavazuje poskytnout poskytovateli nutnou součinnost zejména při počátečním nastavení parametrů služby eRozpis a nebo v případě jejich změn v průběhu celého období využívání služby.
 4. Specifikace aktuálních požadavků uživatele pro přiřazení pracovníků v rozpise směn
  1. Pokud nebylo v provozních podmínkách služby uvedeno jinak, uživatel je povinen zaslat své požadavky pro přiřazení pracovníků do směn nejpozději do 25. dne v měsíci po němž následuje měsíc, ve kterém se mají požadavky ve výstupu služby eRozpis objevit.
  2. Požadavky uživatele jsou přijímány pouze e-mailem na adresu poskytovatele uvedenou v provozních podmínkách služby eRozpis.
  3. Uživatel je povinen při každé komunikaci uvést do předmětu zprávy identifikační kód, který mu byl přidělen v provozních podmínkách služby eRozpis.
 5. Výstup služby eRozpis
  1. Uživatel je oprávněn žádat o vygenerování výstupu služby eRozpis pro stejný měsíc maximálně 5x.
  2. Pokud není v provozních podmínkách služby uvedeno jinak, obdrží uživatel výstup eRozpis do 48 hodin po zaslání požadavků, nejpozději však do 27. dne předchozího měsíce před měsícem, pro který se má výstup eRozpis generovat.
  3. Výstup služby eRozpis je zasílán na e-mailovou adresu uživatele, která je uvedena v provozních podmínkách.
  4. Pokud není v provozních podmínkách uvedeno jinak, jsou elektronické dokumenty výstupu služby eRozpis ve formátu PDF.
  5. Výstup služby eRozpis obsahuje následující elektronické dokumenty:
   Rozpis směn,
   Tabulka odpracovaných hodin,
   Souhrn odpracovaných hodin,
   Graf dovolených, pokud existují,
   Souhrn dovolených, pokud existují
 6. Výstup služby eRozpis podle parametrů uvedených v provozních podmínkách lze zajistit jen v případě dostatečného počtu pracovníků. Uživatel akceptuje, že v případě nižšího počtu pracovníků nemusí výsledný výstup služby eRozpis dosahovat požadovaných parametrů. Minimální počet pracovníků, kteří musí být k dispozici pro dodržení parametrů výstupu služby eRozpis je uveden v provozních podmínkách.

Článek 3. Platební podmínky

 1. Měsíční paušální cena za službu eRozpis je dána platným ceníkem. Službu je nutno předplatit minimálně na dobu 6 měsíců. V případě objednávky služby pro 5 a více oddělení je možno platit službu měsíčně vždy na následující měsíc. Službu lze čerpat teprve po zaplacení poplatků.
 2. Služba je aktivní ode dne připsání platby na účet poskytovatele.
 3. Zaplacením získává uživatel nárok na obdržení výstupu služby eRozpis v množství a po dobu určenou předplatným a všeobecnými obchodními podmínkami.
 4. Uživatel má právo žádat o vrácení odpovídající poměrné částky za službu eRozpis, která mu nebyla poskytovatelem poskytnuta.
 5. Uživatel nemá nárok na vrácení poměrné části zaplacené ceny za služby neposkytnuté v případě předčasného ukončení služby eRozpis uživatelem bez uvedení závažného důvodu, kterým je např. neodůvodněné neplnění smluvních podmínek poskytovatelem.

Článek 4. Závěrečná ustanovení

 1. Firma CTlabs nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné přímé nebo nepřímé škody způsobené uživateli využíváním této služby.
 2. Nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek poskytování služby eRozpis jsou i provozní podmínky služby eRozpis, které obsahují zejména následující informace:
  1. Identifikační kód uživatele služby eRozpis.
  2. E-mailová adresa uživatele.
  3. E-mailová adresa poskytovatele.
  4. Specifikace parametrů služby eRozpis
 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny v textu všeobecných obchodních podmínek.
 4. Poskytovatelem změněné obchodní podmínky jsou platné a účinné od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byly zveřejněny na webových stránkách poskytovatele.
 5. Uživatel souhlasí s tím, že mu poskytovatel může zasílat informace o novinkách souvisejících s produkty Rozpis formou e-mailu.
 6. Uživatel souhlasí s tím, že informace o uživateli (vyjma osobních dat chráněných zákonem č. 101/2000 Sb.) mohou být použity pro marketingové účely poskytovatele.
 7. V souladu s ustanovením § 262 odst. 1 Obch. z. se smluvní strany dohodly, že jejich smluvní závazkové vztahy se budou řídit obchodním zákoníkem. Vztahy neupravené tímto kodexem se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, případně občanským zákoníkem.
 8. Zaplacením služby eRozpis stvrzuje uživatel svůj souhlas se všeobecnými obchodními a provozními podmínkami poskytování služby eRozpis.
 9. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2005.