novinky   prodej   podpora   ke stažení  
home
software
projekty ist
bezpečnost
rozpis


principy
bezpečnost
rizika

Na hlavní stránku bezpečnosti  Principy bezpečné komunikace

Současný stupeň používání výpočetní techniky stále častěji vyžaduje datové přenosy. Komunikace může probíhat mezi jednotlivými pracovišti téže firmy nebo mezi samostatnými právními či fyzickými subjekty (obchodní partneři, občan - úřad apod.). Každý ze způsobů má svá specifika, jiné možnosti technické ho řešení a rozdílné požadavky na zabezpečení přenášených dat.

Přenos dat v rámci firmy

Velice důležité je určit celkové požadavky na propojení z hlediska uživatele. Od jeho nároků se odvíjí struktura přenosové sítě a s ní i celkové finanční náklady na pořízení a provoz spojení.

Zákazník si může vybrat od přenosu souborů, nebo zpráv až po tzv. vzdálený terminál, kdy uživatel (pracovník firmy) má k dispozici programy a data v jiné lokalitě. Počítač se "tváří" tak, jako by vzdálený výpočetní systém měl pracovník u sebe na stole.

Na začátku je tedy dobré provést analýzu požadavků uživatele na funkčnost celého systému. Je nutné určit parametry přenosu a sdílení výpočetních prostředků, případně typ operačního systému apod.. Jestliže se nejedná o propojení pouze dvou počítačů, určuje se také topologie celé sítě. Jednotlivé části systému lze realizovat prostřednictvím různých výrobců resp. různých poskytovatelů komunikačních služeb. Je dobré si předem rozmyslet postup nasazení systému a požadavky na bezpečnost.

Dalším krokem by tedy mělo být vypracování projektu. Ten by měl být opět předložen uživatelům k připomínkám.

V závěrečné části se pak celý systém realizuje. Je dobré pokud této fázi předchází testování.

Pro přenos dat v rámci jediné firmy se nejčastěji využívají následující dvě řešení:

  1. vybudování sítě typu INTRANET

    Firemní INTRANET lze vybudovat za použití sítí typu WAN, na bázi protokolu TCP/IP používaného v Internetu. Firma si vlastně vytváří svou soukromou internetovou síť.

    Systém má vyšší finanční nároky. Všechny náklady spojené s pořízením a provozem sítě jdou na vrub firmy. Je potřeba zajistit veškeré technické (servery, směrovače...), programové (servery požadovaných služeb, podpora řízení sítě...) a personální (správci sítě...) podmínky. Nároky na bezpečnost mohou být na druhé straně nižší, protože síť je do jisté míry privátní (fyzická přenosová média jsou veřejná).

  2. vybudování sítě typu VPN (virtuální privátní síť)

    Virtuální privátní síť využívá existující veřejné sítě Internet, včetně technické a programové podpory nabízené poskytovateli. Proto i část nákladů spojená s pořízením a provozem sítě VPN přechází na poskytovatele sítě Internet. Vzhledem k počtu připojených uživatelů jsou náklady na provoz Internetu několikanásobně nižší a proto i poplatky za využívání sítě VPN jsou menší než náklady spojené s předchozí variantou spojení.

    Použití Internetu má jeden zásadní problém - bezpečnost. Každý kdo zná poměry na Internetu si řekne, že nelze přenášet soukromá data po tak snadno napadnutelné síti jako je Internet, i když je přenos levný. Řešení však existuje a je jím právě virtuální privátní síť, která používá Internet pouze a jedině jako přenosové médium. Uživatel sítě VPN ví jakým způsobem bude síťové propojení používat, ví jaký typ dat, popřípadě privátní služby bude využívat, ví s kým se bude spojovat (tzn. může všechny účastníky komunikace jednoznačně identifikovat). Pokud použijeme komunikační systém pro virtuální privátní síť, který dokáže vše ostatní odfiltrovat a zabezpečit data, stoupnou sice náklady na jeho pořízení, ale samotný provoz zůstává i nadále levný.
Přenos dat mezi obchodními partnery

Pro přenos dat mezi obchodními partnery lze v zásadě použít způsoby spojení uvedené v předchozím odstavci. V tomto případě je ale výhodnější použít pro spojení virtuální síť, která neomezuje počet vzájemně komunikujících obchodních partnerů. Znovu je ovšem potřeba upozornit na systém bezpečnosti. V tomto případě musí být ovšem rozšířen.

Je dobré si uvědomit, že zatímco v předchozím odstavci jsou uvedeny možnosti komunikace mezi partnery se stejnou právní subjektivitou a tedy ze stejnými obchodními zájmy, v tomto případě se přenáší data mezi partnery s rozdílnou právní subjektivitou, a v mnoha případech i s rozdílnými obchodními zájmy. Nejde tedy jen o nalezení způsobu společné komunikace a zabezpečení dat v prostředí Internetu, ale i o právní podporu. Základní předpoklad pro předávání dokumentů s právní podstatou (faktury, příkazy k platbě, smlouvy apod.) je neodmítnutelnost odpovědnosti obou partnerů.

Jako příklad si uvedeme službu elektronické pošty (e-mail). Standardní e-mailová zpráva není nijak chráněna. Tzn. zprávu může běžně číst, měnit nebo vymazat kdokoli, kdo se přenosu aktivně účastní nebo je schopen jej odposlouchávat. Pokud použijeme analogii s klasickou poštou, pak normální zpráva zaslaná elektronickou poštou odpovídá korespondenčnímu lístku. Jeho obsah je volně přístupný, lze jej číst, změnit atd. Jestliže obsah e-mailové zprávy zašifrujeme, pak jsme korespondenční lístek vložili do zalepené obálky s adresou příjemce. Stále však nemáme jistotu, že dopis někdo nevyměnil. Není také ošetřena situace, kdy příjemce odmítne potvrdit jeho přijetí, či pozmění obsah dopisu ve svůj prospěch. Tento problém řeší mechanismus elektronického podpisu. Od příjemce si vyžádáme potvrzení příjmu e-mailové zprávy a elektronický podpis zajistí její neměnnost.

Tímto se ale objevuje další problém. Odesílatel a adresát musí totiž znát své elektronické podpisy, tzn. musí si vyměnit své podpisové vzory. V případě, že se jedná o firmy, které se navzájem dohodnou o předávání účetních dokladů, mohou si veřejný klíč, který je součástí mechanismu elektronického podpisu, předat během podpisu smlouvy o využívání tohoto způsobu předávání dokladů.

Jiná situace je ovšem v případě, že firma používá Internet přímo k obchodování. Pak musí být určena tzv. certifikační autorita, která dohlíží na výměnu veřejných klíčů mezi firmami. K výměně veřejných klíčů dochází elektronickou cestou prostřednictvím této certifikační autority.